na destinacijama i

na destinacijama i

na destinacijama i, u svezi s tim, stvara ve?e prihode za turisti?ko odredište, nego što je to bilo prije. Širenje paleta ponuda dodatnih usluga aktivnosti sve je više u domeni strateških odluka koje donose ne samo lokalna zajednica i hotelijerska poduze?a, ve? i organizacije koje promišljaju o razvoju turizma u odre?enim državama. Spomenuto rade u cilju stvaranja adekvatnih pretpostavki za ostvarivanje konkurentskih prednosti koje ?e u budu?nosti omogu?iti optimalnu profitabilnost turisti?ke industrije uz osiguravanje održivog razvoja, kako lokalnih zajednica i regija, tako i država u globalu.
Animacija je relativno noviji koncept u formiranju turisti?ke ponude i hotelijera i turisti?ke destinacije. Ona se bazira na težnji organizatora afirmativnih sadržaja da svojim gostima pruži što je mogu?e zabavnije i sadržajnije provedeno vrijeme kod njih u gostima, uz ostvarivanje što više razine ukupnog zadovoljstva i, naravno, povoljne financijske u?inke. Financijski u?inci proizašli iz animacije mogu biti direktni kad proizlaze iz poticanja potrošnje u okviru turisti?ke organizacije ili zajednice, ali i indirektni kroz stvaranje pozitivne slike (imidža) destinacije ili hotela koja ?e u dugom roku omogu?iti prosperitet istima. Kroz animaciju se nastoji ispuniti slobodno vrijeme gostiju hotela na takav na?in da se sprije?i izazivanje dosade kao osje?aja koji može izazvati nezadovoljstvo cjelokupnom uslugom hotela i posredno, loš dojam o provedenom odmoru koji ?e dugoro?no razgra?ivati dobar i godinama stvaran imidž hotela. U današnjem turizmu kada je splet temeljnih usluga, koje hoteli i turisti?ka destinacija u cjelini pružaju, visoko standardiziran i kada ne postoji zna?ajna mogu?nost unapre?ivanja istih, od presudnog je zna?enja upravo široka i raznolika paleta usluga vezanih uz rekreaciju i animaciju, koje ?e unaprijediti ponudu na takav na?in da osiguraju gostima provedeno vrijeme u skladu s njihovim zahtjevima i željama.

x

Hi!
I'm Alfred!

We can help in obtaining an essay which suits your individual requirements. What do you think?

Check it out